Akèy / Atik / KISA PATI PTRA YE, SA LI VLE DI, KI OBJEKTIF LI POU PEP AYISYEN?

KISA PATI PTRA YE, SA LI VLE DI, KI OBJEKTIF LI POU PEP AYISYEN?

Pati Travaye Revolisyone Ayisyen
(P.T.R.A.)

Konstitisyon

Non Pati a:
Pati Travaye Revolisyone Ayisyen
( P.T.R.A)

Objektif :
Se òganize ouvriye, ti peyizan, ti machann, jenn ak chome mete pye kom klas Travaye a( pwoletarya a)pou pran pouvwa politik la kòm klas dirijant nan sosyete a pou chanje kondisyon lavi tout moun yo, pou yo viv tankou moun nan tout respe ak diyite.

Òganizasyon :
Selil yo,se rasin ak baz Pati a, plizyè selil nan yon katye, komin, awondisman, depatman dwe nan tet koodinasyon ,yon komite santral onivo nasyonal,nan tèt yo k ap dirije , kontwole, sipèvize ak fè fòmasyon toutan pou manm selil yo.

Manm:
Manm Pati a, se moun ki fè demand e ki ranpli kondisyon pou vin manm Pati a, lè yo ranpli fomile Pati a, le yo ap reponn tout kesyon ki nan fomile Pati a.
Tout manm Pati a dwe nan yon branch (selil, koodinasyon, komite Santral),) ou byen ap okipe yon aktivite pou Pati a,nan yon òganizasyon ki nan Pati a.

Kominikasyon:

Pwopagann ak ajitasyon se mwayen ki pi efikas pou fome ak enfome militan yo.
Konsa, pwopagann la, se pou fome ak enfome manm yo ak lot moun sou misyon Pati a ak sou kisa l ap fe ak klas Travayè a, mas popilè ( ouvriye, ti peyizan, ti machann, jenn elatriye..,pran pouvwa a, pou chanje Leta a.
Ajitasyon an li menm, se toujou kenbe mas la dyanm pou yo pa dekouraje sou tout modòd Pati a.
Jounen Jodi a entenèt la pral pemèt Pati a fe sikile tout Analiz, refleksyon, klarifikasyon sou tout sije ki enterese lavi ak fonksyonman militan

yo.

Fomile:
Kijanw rele, nonw ak prenonw?

Ki Kotew fèt?

Ou se yon fi ou yon gason?

Ki laj ou?

Nan ki katye ou rete?

Ki wotèw?

Ki pwofesyon w( ti machann, chapantye, bos mason, avoka, etidyan,dokte, elektrisyen, chome, elatriye….)?

Kotizasyon:

Pou manm Pati a?
Premye kondisyon,se peye kotizasyon regilyèman, chak mwa, siw pap travay, wap fe yon travay pou Pati a, pou ranplase kontribisyon an, paske san kontribisyon manm yo, Pati a pap ka reponn ak obligasyon l, tankou:
Voye manm li yo nan eleksyon, voye manm li yo nan misyon anndan Peyi a ak aletranje, ede manm li yo,lè gen yon ka( lanmò, maladi,maryaj, lekòl, fèt, elatriye…)

KONGRE :
Kongrè a, se pi gwo otorite nan Pati a, se li, ki bay manm yo pouvwa, se li ki revoke yo( pa gen Pati san Kongre )
KONGRE a fet chak 3 zan, se KONGRE a ki valide( bay otorite) pou pwogram Pati a, valide bidjè( pou chache ak di kijan pou lajan depanse).
Men anvan chak KONGRE, dwe gen pre- kongrè, pou fè tout preparation pou abouti a manman penba a( KONGRE a).
Se sekretarya KONGRE k ap mennen tout demach pou rive nan KONGRE a.
Komite santral la, li se pi gwo otorite lè pa gen KONGRE, se li k ap dirije Pati a, li la pou fe aplike tout desizyon KONGRE yo.
Komite santral la pou l pou fe Pati mache nan lod ak disiplin, li ka pran desizyon nan plas KONGRE a.
Nan tet komite santral la gen yon sekrete jeneral , yon adjwen, yon sekrete rapote k ap pran minit( not).
Se sekrete jenerala k ap dirije Pati ak kolaborasyon lot manm Komite santral kom politik-biwo ou biwo politik.

Kòm Pati se manm entènasyonal, Pati a dwe travay pou remete kanpe entenasyonal kominis la, ki pa fin kodyòm depi disparisyon linyon sovyetik la(1989-90).

NB: Tout moun ki vle vin manm Pati Travayè revolisyone Ayisyen ( P.T.R.A.)
Kontakte nimewo sa: 1646 3876176
E- mail: [email protected]
Pou tout detay ak enfomasyon

Pou otantifikasyon:
Pierre Jean luckner
(Djo Oulyanov)

Apwopo Près Travayè

Ou ka gade tou

AYITI/KIDNAPPING : KIDNAPIN NAN RIVE NAN SOU PREZIDAN TI RÈS SENA. TWA NAN AJAN SEKIRITE JOSEPH LAMBERT ANTRE ANBA LAPAT BANDI…

Bandi ak zam ki poko idantifye detounen machin sekirite Prezidan Rès Sena , JOSEPH LAMBERT …